Noile norme de aplicare a legilor achizițiilor publice

0

Guvernul a adoptat joi două Hotărâri privind normele de aplicare ale legilor achizițiilor publice (clasice) și sectoriale, acte normative necesare punerii în aplicare a legislației primare în domeniul achizițiilor publice. 

Patru dintre cele mai relevante aspecte comune dezvoltate în normele de aplicare ale celor două legi privind achizițiile publice vizează:
1.    Clarificarea modului de aplicare a criteriilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, prin explicitarea subcriteriilor „calitate-preț” și „costul cel mai scăzut”, introduse ca elemente de noutate prin legile achizițiilor publice.
    În cazul în care criteriul utilizat este „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Factorii de evaluare a ofertelor, precum și algoritmul de punctare se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. În cazul contractelor de servicii având ca obiect prestații intelectuale, cum ar fi cele de consultanță/asistență tehnică, elaborare studii, proiectare sau supervizare, aferente unor proiecte de complexitate ridicată, criteriul de atribuire “calitate-preț” se aplică în mod obligatoriu, iar ponderea alocată factorului preț nu poate fi mai mare de 40%.
    În cazul în care criteriul de atribuire utilizat este „costul cel mai scăzut”, acesta se raportează la durata ciclului de viață al produsului/serviciului și frecvența utilizării sale.
2.    Detalierea modului în care procedura de licitație deschisă și  licitație restrânsă se vor desfășura integral prin mijloace electronice (on-line) începând cu luna iunie 2016 pentru toate autoritățile contractante și începând cu ianuarie 2018 pentru unitățile de achiziții centralizare. Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice disponibile în SEAP la adresa de internet www.e-licitatie.ro şi numai de către autorităţile contractante înregistrate.

3.    Dezvoltarea și detalierea modului în care se va realiza consultarea pieței – parte a procesului de achiziție publică în cazul în care se dorește achiziționarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat de complexitate tehnică, financiară sau contractuală, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic. Procesul de consultare se inițiază prin publicarea în SEAP sau prin orice alte mijloace a unui anunț de consultare, proces la care poate participa orice persoană/organizație interesată. Cei interesați pot trimite  opinii, sugestii sau recomandări, autoritatea contractantă urmând să le ia în considerare pe cele pe care le consideră relevante, însă având obligația să publice în SEAP rezultatul procesului de consultare a pieței, nu mai târziu de momentul inițierii procedurii de atribuire. Concret, aspectele supuse consultării vizează, fără a se limita la acestea, potențiale soluții tehnice, financiare sau contractuale pentru a răspunde nevoilor autorităților contractante, aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizarea pe loturi (în cazul achizițiilor sectoriale), posibilitatea solicitării de oferte alternative.
4.    Detalierea modului în care va crește rolul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în evaluarea ex-ante a documentației de atribuie a contractelor de achiziții publice:
    Prin Hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii privind achizițiile publice sunt introduse noi reguli privind evaluarea ex-ante a documentației de atribuire, între care:
o    ANAP evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitației/anunțului de participare /simplificat /de concurs, conformitatea cu legislația a documentațiilor de atribuire cu excepția caietului de sarcini sau a documentației descriptive, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei este egală sau mai mare decât următoarele praguri:
o    225.000 lei pentru contractul de furnizare;
o    225.000 lei pentru contractul de servicii;
o    2.250.000 lei pentru contractul de lucrări,.
    Se introduce Strategia de contractare, care este un document al fiecarei achiziții cu o valoare mai mare sau egală cu pragurile de:
    23.227.215 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări;
    600.129 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii;
    3.334.050 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. Concret, prin aplicarea acestei strategii se acordă importanță etapelor de pregătire a procesului de achiziție și de derulare a procedurii. Este subliniată, îndeosebi, necesitatea de a documenta temeinic deciziile referitoare la alegerea modalităților prin care vor fi realizate achizițiile publice. Strategia de contractare este inițiată de autoritatea contractantă și este subiect de evaluare a ANAP, în anumite condiții, odată cu documentatia de atribuire.
Un alt element important de noutate cuprins în normele de aplicare a legii achizițiilor sectoriale vizează prelungirea duratei acordului-cadru. Astfel, durata acordului-cadru va putea crește de la 4 ani cât este în prezent, la maximum 8  ani, cu excepția cazurilor pe care entitatea contractantă le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează să fie atribuite.
Agenția Națională pentru Achiziții Publice a inițiat, încă de la începutul acestui an, un amplu proiect de consultări publice pe marginea pe marginea proiectelor normelor de aplicare a legilor privind achizițiile publice.  În urma procesului de consultare publică pe textele proiectelor de norme privind achizițiile clasice și sectoriale, ANAP a primit cca. 1000 de propuneri și observați (cca. 800 pe achizițiile clasice și cca 200 pe cele sectoriale), de la 96 petenți. Totodată, începând cu luna ianuarie a acestui an, ANAP a organizat o serie de cinci sesiuni de dezbateri publice, la care au participat 360 de reprezentanți ai autorităților contractante, operatorilor economici, IMM-urilor, societății civile, marilor investitori străini și români, organizațiilor profesionale, camerelor de comerț,  mediului academic, companiilor naționale, regiilor autonome și cei ai instituțiilor de control din sistem.
Informații suplimentare:
Noile legi privind achizițiile publice au fost publicate în Monitorul Oficial în data de 23 mai 2016.
Principalele modificări aduse de noile legi privind achizițiile publice (clasice) și achizițiile sectoriale, pentru care Guvernul a adoptat astăzi normele de aplicare:
Legea privind achiziţiilor publice (clasice)
    Praguri
•    22.908.118 lei, echivalentul a 5.225.000 Euro: contracte de achiziţie publică de lucrări
•    591.918 lei, echivalentul a 135.000 Euro: contracte de produse și servicii ( se aplică şi autorităţilor locale pentru o abordare unitară)
•    3.312.975 lei, echivalentul a 750.000 Euro: contracte de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, indiferent de tipul autorității contractante
Pragurile valorice sunt exprimate în lei pentru a evita confuziile din trecut. Au fost introduse prevederi de revizuire a pragurilor.
    Praguri valorice pentru achiziția directă:
•    132.519 lei pentru achizițiile de produse sau servicii;
•    441.730 lei pentru achizițiile de lucrări.
    Reducerea termenelor limită în cadrul procedurilor de atribuire
•    Licitația deschisă: termenul minim depunere oferte – 35 de zile, cu posibilitatea de reducere până la 15 zile (în prezent, termenul este de 40 de zile)
•    Licitația restrânsă: termen minim depunere candidaturi – 30 de zile, cu posibilitatea de reducere până la 15 zile, iar termenul minim pentru depunerea ofertelor – 30 de zile, cu posibilitatea de reducere până la 10 zile (în prezent, termenul pentru depunerea candidaturilor este 30 de zile, iar pentru depunerea ofertelor 35 de zile)
    Modernizare prin obligativitatea utilizării mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire:
•    Iunie 2016 – toate autoritățile contractante
•    Decembrie 2017 – unități de achiziții centralizate
    Activități de achiziție centralizată
•    Eficientizare: înființarea de unități de achiziție centralizată şi situaţiile şi condiţiile în care autorităţile contractante achiziţionează produse sau servicii de la unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate, vor fi reglementate prin legislația secundară
    Criterii de atribuire
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, se aplică unul dintre următoarele criterii de atribuire:
•    prețul cel mai scăzut;
•    costul cel mai scăzut;
•    cel mai bun raport calitate-preț (obligatoriu pentru serviciile intelectuale și serviciile sociale);
•    cel mai bun raport calitate-cost (obligatoriu pentru serviciile intelectuale și serviciile sociale);
•    Promovarea unei abordări orientate pe performanţă în redactarea specificaţiilor tehnice, fapt de natură a încuraja inovaţia, obţinerea “value for money” şi care să îndrume autoritățile contractante spre derularea unor proceduri de atribuire în care să fie posibilă depunerea de oferte alternative
    Consultarea pieței
•    Reglementarea expresă a posibilității autorității contractante de a organiza consultări cu piața, anterior realizării unei achiziții, cu posibilitatea invitării la consultări a experților independenți, autorități publice și/sau operatori economici
    Documentul unic de achiziție european (DUAE)
•    Instrument nou, într-un format standard aprobat de Comisia Europeană, destinat reducerii efortului administrativ aferent depunerii / evaluării ofertelor
•    Declarație pe proprie răspundere a candidatului/ofertantului, ca dovadă preliminară a îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție
•    De principiu, doar ofertantul declarat câștigător va depune toate documentele originale ca dovadă a informațiilor cuprinse în documentul unic de achiziție european – DUAE
Legea privind achizițiile sectoriale
    Activități relevante:
•    Gaze și energie termică
•    Energie electrică
•    Apă
•    Servicii de transport
•    Porturi și aeroporturi
•    Servicii poștale (față de O.U.G. nr. 34/2006, sunt excluse serviciile de poștă electronică, serviciile financiar-poștale, serviciile filatelice și serviciile logistice)
•    Extracția de petrol și gaze și prospectarea şi extracția de cărbune sau alți combustibili solizi (față de O.U.G. nr. 34/2006, nu este inclusă explorarea petrolului și a gazelor naturale)
    Entități contractante:
•    Autorități contractante
•    Întreprinderi publice
•    Companii private care funcționează în baza unor drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate competentă cu condiția desfășurării unei activități relevante
Drepturi speciale sau exclusive = drepturi acordate de o autoritate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activități relevante la una sau mai multe entități și care afectează substanțial capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate.
    Praguri valorice pentru proceduri:
•    1.858.177 lei, echivalentul a 418.000 Euro: contracte sectoriale de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții
•    23.227.215 lei , echivalentul a 5.225.000 Euro: contracte sectoriale de lucrări
•    4.445.400 lei, echivalentul a 1.000.000 Euro: contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice
    Praguri valorice pentru achiziția directă:
•    132.519 lei pentru achizițiile de produse sau servicii;
•    441.730 lei pentru achizițiile de lucrări.
    Criterii de atribuire
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, se aplică unul dintre următoarele criterii de atribuire:
•    prețul cel mai scăzut;
•    costul cel mai scăzut;
•    cel mai bun raport calitate-preț (obligatoriu pentru serviciile intelectuale și serviciile sociale) ;
•    cel mai bun raport calitate-cost (obligatoriu pentru serviciile intelectuale și serviciile sociale) ;
    Consultarea pieței – posibilitatea entităților contractante de a organiza consultări cu piața, anterior realizării achiziției sectoriale
    Documentul unic de achiziție european (DUAE) – declarație pe proprie răspundere a candidatului/ofertantului, în formă electronică, ca dovadă preliminară a îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție
    Obligativitatea utilizării mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire:
–     Iunie 2016 – toate autoritățile contractante
–    Decembrie 2017 – unități de achiziții centralizate

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.