Angajații Ministerului Culturii, umiliți pentru că au cerut măsuri de protective în perioada Stării de Alertă

Share:

Sindicatul Culturalia a sesizat conducerea Ministerului Culturii cu solicitarea de cercetare administrativă a directorului Direcției Achiziții și a unui consilier din aceeași Direcție, după ce aceștia, într-o comunicare oficială, adresată inclusiv ministrului și sindicatului, au folosit termeni peiorativi, au catalogat drept ,,penibilă” cererea de informații privind măsurile luate împotriva COVID-19 și au făcut aluzii privind consumul de spirt medicinal.

Cele două funcționare publice, angajate ale instituției, au întocmit și trimis către sindicat, dar și către ministru, o adresă batjocoritoare, cu antetul instituției, ca răspuns la o cerere de informare cu privire la măsurile luate pentru protecția angajaților din minister în perioada Stării de Alertă, conform Legii nr.55/2020.

”Aceste manifestări aduc atingere prestigiului autorității/ instituției publice în care ne desfășurăm activitatea, în condițiile în care Sindicatul nu a făcut altceva decât să solicite ca angajații să fie protejați în momentul revenirii la locul de muncă, iar ca drept răspuns noi nu am fost decât ridiculizați de către unii dintre funcționarii publici din minister, cu funcție de conducere”, se arată în sesizarea înregistrată la cabinetul ministrului Culturii.

De asemenea, Sindicatul Culturalia urmează să sesizeze Comisia de Disciplină din cadrul Ministerului Culturii, pentru a verifica dacă au fost încălcate prevederile Codului Administrativ.

În data de 20 mai, Sindicatul Culturalia a transmis conducerii Ministerului o adresă prin care cerea să fie prezentate măsurile luate pentru protecția angajaților care revin la lucru, în timpul stării de alertă. Adresa a ajuns la ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, care a direcționat-o spre soluționare către Secretarul de Stat Cosmin Marcovici. Acesta, la rândul său, a transmis-o către Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții și Biroul Comunicare și Dialog Social, de la care a cerut un punct de vedere.

În 21 mai, Sindicatul Culturalia a primit un răspuns direct de la Direcția  Achiziți, care a sărit peste procedura instituțională. Răspunsul, semnat de directorul Direcției Achiziții și înaintat inclusiv ministrului, era unul peiorativ. Angajații erau informați să nu folosească spirtul decât pentru uz extern și conducerea sindicatului era acuzată de crearea unei situații ”penibile”. În loc să fie depuse toate eforturile ca angajații Ministerului Culturii și ai instituțiilor din subordine să fie protejați, aceștia erau ridiculizați

”Este inadmisibil ca un salariat al statului, funcționar public cu funcție de conducere, să semneze o adresă oficială în acest mod. Noi am cerut, în calitate de reprezentanți ai majorității angajaților Ministerului Culturii, să fie respectate toate măsurile pentru protecția sănătății tuturor salariaților. Răspunsul a fost de-a dreptul batjocoritor. De aceea, un astfel de comportament nu poate fi tolerat și nu putem accepta asemenea aroganțe pe banii publici. Sperăm ca domnul ministru Bogdan Gheorghiu, pe care l-am informat atât personal, cât și în scris, să ia măsurile necesare”, a declarat Ana Marin, președintele Sindicatului Culturalia.

 

NR.27/26.05.2020/SAMCC

Domnului Bogdan Gheorghiu, ministru

Ministerul Culturii

Stimate domnule ministru,

Subscrisul, Sindicatul Angajaților din Ministerul Culturii “Culturalia”- S.A.M.C.C., cu  sediul în București, sector 3, Bulevardul Unirii nr.22, e-mail sindicatculturalia@gmail.com, reprezentat legal de Marin Ana, în calitate de președinte, formulez prezenta

SESIZARE

 În conformitate cu dispozițiile art.490 cor.cu art.492 alin.1 lit.g – din Codul administrativ, cu privire la faptele săvârșite de către directorul Direcției Achiziții, Administrativ și Investitii, Elena Seimeanu  și a consilierului din aceeași direcție, Carmen Marin, respectiv ,,manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care funcționarul public își desfășoară activitatea,,.

Vă solicităm să dispuneți efectuarea cercetării administrative a funcționarilor publici mai-sus menționați, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de disp.art. 492 alin.1 lit.g – din Codul administrativ, pentru următoarele considerente :

Potrivit legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și a H.G. nr.394/2020 privind declararea stării de alertă, este  necesară asigurarea în continuare, chiar și după încetarea stării de urgență, a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2.

Pe data de 20 mai, am transmis conducerii Ministerului  adresa nr.25/20.05.2020  prin care am solicitat  să ne  fie prezentate măsurile  luate pentru protecția angajaților care revin la locul de munca, în timpul stării de alertă.

Pe data de 21.05.2020, am primit răspunsul semnat de către directorul Direcției Achiziții, Administrativ și Investitii în care, peiorativ, am fost informați să nu folosim spirtul decât pentru uz extern, fiind  acuzați de crearea unei situații ”penibile”.

Aceste manifestări aduc atingere prestigiului autorității/ instituției publice în care ne desfășurăm  activitatea, în conditiile în care Sindicatul nu a făcut altceva decât să solicite ca angajații să fie protejați în momentul revenirii la locul de muncă iar ca drept răspuns noi nu am fost decât ridicularizați de către unii dintre funcționarii publici din minister, cu funcție de conducere.

Legea fundamentală instituie  în sarcina statului obligația de a lua măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice a cetățenilor, întrucât, în conformitate cu prevederile art. 53 din Constituția României, republicată, exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, între altele, pentru apărarea ordinii, a sănătății publice, dar și a drepturilor și a libertăților cetățenilor.

Legea nr.55/2020 are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale.

Pe durata stării de alertă,  s-a  instituit:

  1. a)obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;
  2. b)obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii.

Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia.

Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore.

Pe durata stării de alertă, pentru angajații din sistemul public, angajatorul poate stabili, cu acordul acestora, executarea unor lucrări sau sarcini de serviciu urgente, în legătură cu prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă, indiferent de natura atribuțiilor de serviciu, cu asigurarea măsurilor de protecție a angajatului.

(1) Pe durata stării de alertă, angajații din sistemul public vor rămâne disponibili pentru efectuarea sarcinilor de serviciu, în funcție de volumul de activitate al instituției, în vederea realizării scopului prezentei legi.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se va face cu respectarea unui număr de maximum 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

Pe durata stării de alertă, pentru neîndeplinirea gravă a atribuțiilor de serviciu legate de instituirea și aplicarea măsurilor prevăzute de prezenta lege, persoanele din instituțiile publice care au în atribuții prevenirea contaminării și combaterii efectelor COVID-19, pot fi suspendate din funcție, potrivit normei proprii de organizare și funcționare a instituției sau autorității publice, după caz. Suspendarea încetează de drept la data încetării stării de alertă.

Pe durata stării de alertă, activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, a centrelor și/sau a căminelor culturale și a altor instituții de cultură, precum și evenimentele culturale în aer liber

și festivalurile publice și private se vor putea desfășura potrivit unor regulamente ce prevăd măsuri de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

(2) În situația nerespectării măsurilor de protecție sanitară prevăzute la alin. (1), activitățile menționate pot fi suspendate prin hotărârea CNSSU pe o perioadă determinată.

(3) Organizarea măsurilor de protecție sanitară și a condițiilor de desfășurare pentru activitățile prevăzute la alin. (1) pe perioada stării de alertă se stabilesc prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, la propunerea CNSSU.

Potrivit disp.art.430 –Codul administrativ : ,,funcționarii publici au obligația ca prin actele și faptele lor să respecte Constituția și legile țării….., drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor în relația cu administrația publică, precum și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale în conformitate cu atributțile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege,,.

Aceeași obligație de a respecta Constituția și legile rezultă și din disp.art.368 lit.a -Codul administrativ.

De asemenea, funcționarii publici trebuie să–și exercite profesia cu respectarea principiilor instituite de art.368 -Codul administrativ, respectiv,  cu :

– lit.d)profesionalism, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine si conștiinciozitate ;

– lit.j) responsabilitate și răspundere, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții răspund în conformitate cu prevederile legale atunci cand atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzator.

Potrivit disp.art.490 – Codul administrativ, încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condițiile legii și ale Codului administrativ.

Ca urmare a  încălcării dispozițiilor mai-sus menționate de către fucționarii publici care fac obiectul prezentei sesizări, vă solicităm să luați măsurile necesare și să dispuneți efectuarea cercetării administrative a funcționarilor publici Elena Seimeanu  și Carmen Marin, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de disp.art. 492 alin.1 lit.g – din Codul administrativ.

Cu stimă,

Sindicat Culturalia prin președinte, Ana Marin

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.