Anunț Direcția Silvică Argeș

0

a) privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior și materiale lemnoase fasonate pentru productia anului 2017; 

Organizatorul licitaţiei: Directia Silvica Arges,  str. Trivale nr. 82, Mun. Pitesti., jud. Arges,tel.0248/213434;fax 0248/214099 , e-mail office@silvapit.ro

 Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 02 februarie 2017 , ora 10.00 .

Locul desfăşurării licitaţiei: Sala de sedinte a Directiei Silvice Arges , strada Trivale , nr. 82 , Pitesti , Judetul Arges .

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare .

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016 .

Data şi ora organizării preselecţiei: 30 ianuarie 2017 , ora 11.00 .

Data şi ora-limită până la care pot fi depuse documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 30 ianuarie 2017 , ora 09.00 . 

Lista partizilor respectiv lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 33999 m3, din care pe natură de produse:

 • produse principale 16947 (m3);
 • produse secundare 16366 (m3);
 • produse accidentale 686 (m3);

și respectiv, pe specii și grupe de specii:

 • rășinoase : 15166 (m3);
 • fag : 9939 (m3);
 • stejari : 1645 (m3);
 • diverse tari 4526 (m3);
 • diverse moi 2723 (m3);

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitaţie 1329,86 m3,

din care pe sortimente:

lemn pentru cherestea: 1309,86 (m3);

– lemn rotund de foioase și rășinoase pentru construcții:  20 (m3);

    şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

 • răşinoase: 709,03 (m3);
 • fag: 487,9 (m3);
 • stejar, gorun: 66,32 (m3);
 • garnita : 1 (m3);
 • salcâm: 3,67 (m3);
 • cires: 2 (m3);
 • paltin: 9,36 (m3);
 • frasin: 8,3 (m3);
 • plop: 2 (m3);
 • diverse tari: 29,28 (m3);
 • diverse moi: 11 (m3).

Materialele lemnoase fasonate care se ofera spre vânzare de la O.S. Aninoasa , Cotmeana, Curtea de Arges , Domnesti, Musatesti, Suici, Vidraru provin din fondul forestier proprietate publică, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC) ®.-(FSC-C109255)

Materialele lemnoase fasonate care se ofera spre vânzare de la O.S. Campulung, Costesti , Pitesti si Topoloveni provin din fondul forestier proprietate publică, necertificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC) ®.-(FSC-C109255).

Materialele lemnoase fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei  se pot adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.

Masa lemnoasă neadjudecată, aferentă partizilor: 434 Brosteni, 524 Brosteni, 505 Dl Bradului, 507 Dl Bradului – OS Costești, 533 Fagul cu Pusca, 531 Valea Rea, 523 Budele, 544 Busaga Rotaru, 474 Ursoaia, 558 Parcul 12, 559 Matraguna, 560 Tutana Valcele, 561 Corbeanca, 562 Valea Targului, 563 Burdimanu Curatiri, 564 Plostina Curatiri – OS Curtea de Arges, 296 Izv cu Omat, 268 Baciu, 281 Valea Rea, 307 Bratila, 310Hatisu, 311 Ganesti, 300 Ghiocei, 309 Solovanu, 308 Brebanu – OS Domnesti, 330 Valea cu Brazi, 329 Valea Barnei, 289 Suhari, 122 Lea 110Kv-1 – OS Mușătești, 543 Cigoaia, 573 Faureasca, 574 Faureasca, 577 Badislava, 582 Timoc, 583 Tarata, 588 Bechetaru, 589 Iedu Mic, 595 Valea Porcarilor, 597 Tarata, 599 Manita – OS Suici, 87 Bajeasca, 69 Piscul Inalt – OS Topoloveni, 54 Vieresul, 146 Culme Virog, 167 Toaca, 169 Valea Lupoaicei, 147 Piscul Parlitului –OS Vidraru, se poate supune negocierii, în condițile prezentului regulament.

Caietele de sarcini pot fi procurate de la sediul Directiei Silvice Arges începând cu data de: 26.01.2017.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul:

 1. a)documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;
 2. b)certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
 3. c)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau faţă de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; acest document se prezintă în original;
 4. d)certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat numai de către operatorii economici care solicită participarea la licitaţiile/negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;
 5. e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 g); acest document se va prezenta în original;
 6. f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici care să cuprindă situaţia actualizată a volumului de lemn achiziţionat/procesat din fiecare specie şi sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit prevederilor 8; acest document se prezintă în original. Pentru materialele lemnoase adjudecate, organizatorul licitaţiei/negocierii transmite declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici, în termen de 15 zile lucrătoare de la adjudecare, către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere potrivit art. 7 (1) şi (2); acest document se prezintă în original (Art. 7. –   (1) Un operator economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitaţie publică/negociere material lemnos fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate publică, din produse principale sau produse accidentale I, cu condiţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere în cadrul procedurii de preselecţie, prin care acesta certifică faptul că la momentul organizării procedurii de licitaţie/negociere îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare);
 8. h) atestarea capacităţii de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei potrivit prevederilor 49, numai în cazul licitaţiilor organizate pentru materialele lemnoase fasonate şi numai de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;
 9. i)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare. În cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă lemnoasă pe picior adjudecată şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul; acest document se va prezenta în original, numai de către operatorii economici care participă la licitaţiile de vânzare a masei lemnoase pe picior.

Documentele prevăzute mai sus se depun la registratura Directiei Silvice Arges direct la registratură, pe hârtie sau prin poştă/curier, pe hârtie, pana cel mai tarziu la data de 30.01.2017 , ora 09.00 .

Operatorii economici/grupurile de operatori economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în limba română.

Pentru a fi admise la licitaţie/negociere pentru materiale lemnoase fasonate, persoanele fizice depun:

 1. a)autorizaţia de construcţie, în copie, pentru lemnul de lucru;
 2. b)cartea de identitate, în copie.

Cantitatea maximă de materiale lemnoase fasonate care poate fi adjudecată de o persoană fizică este de maximum 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente .

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

 1. a)nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
 2. b)nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
 3. c)îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 4. d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: D.S. Arges-Birou Tehnic,-persoana de contact Irinel ȘUȘALĂ, tel. 0731800338 , 0248/213434, fax 0248-214099.

DIRECTOR

ing. Armand CHIRILOIU

 

 

 

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.